Behandeling Wetsvoorstel Herziening Partneralimentatie
7 December 2018

door Anne-Marie van Doorn

Update 17 mei:
De Eerste Kamer heeft het Wetsvoorstel besproken. Stemming zal op 21 mei plaatsvinden. Hierbij een verslag van de behandeling van dit Wetsvoorstel in de Eerste Kamer op 14 mei. 
Update 18 april 2019:
De Eerste Kamer heeft op 17 april een Memorie van Antwoord ontvangen. De nadere procedure zal op 23 apirl 2019 worden besproken. Zie ook:  https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/34231_initiatiefvoorstel_van
Het streven is deze wetgeving per januari 2020 te laten ingaan. 
Op 23 april 2019 zal de nadere procedure van behandeling worden besproken. 

Dit betreft de schriftelijke voorbereiding. De Eerste Kamer heeft het Memorie van Antwoord ontvangen op 17 april 2019. 

De Raad van State zal eveneens een voorlichting en advies geven in verband met de aangebrachte wijzigingen in het wetsvoorstel. 

Op donderdag 6 december 2018 is het wetsvoorstel behandeld en geaccepteerd in de Tweede Kamer. Voor meer informatie zie: Kamerstukken plenaire verslagen.

De hardheidsclausule is toegevoegd aan het wetsvoorstel. Een hardheidsclausule is een clausule in een wet op grond waarvan een bepaling geheel of gedeeltelijk buiten tepassing kan worden gelaten als de toepassing ervan zou leiden tot uitzonderlijk onbillijke of onredelijke gevolgen. 

Naar aanleiding van opmerkingen tijdens het debat in de Eerste Kamer hebben de initiatiefnemers van het Wetsvoorstel Herziening Partneralimentatie enkele aanpassingen doorgevoerd. 

De positie van de 50-jarige alimentatiegerechtigde is hierin aangepast. Wat is aangepast? 

  1. Is de alimentatiegerechtigde 50 jaar of ouder.
  2. Heeft het huwelijk, ten tijde van het indienen van het verzoek tot echtscheiding, 15 jaar of langer geduurd?

Het recht op partneralimentatie bedraagt dan 10 jaar. Het, door de alimentatiegerechtigde, bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd heeft niet automatisch tot gevolg dat de partneralimentatie stopt. 

Hierbij de Derde nota van wijziging. 

Woensdag 27 juni 2018 is het gewijzigd Wetsvoorstel herziening partneralimentatie behandeld. De politieke partijen hebben hun standpunten en vragen besproken. Voor meer informatie hierover zie: Plenair verslag tweede kamer. Op een nader te bepalen moment zal deze discussie worden hervat. De initiatiefnemers hebben hierdoor de mogelijkheid om hun reactie voor te bereiden. En een onderbouwd antwoord geven op de vragen vanuit de kamer.

Het initiatiefwetsvoorstel Wet herziening partneralimentatie is op 29 juni 2015 al ingediend. Vereenvoudiging van de berekening, verkorting van de duur en aanpassing van de grondslag was een basis voor dit wetsvoorstel.

In maart 2017 is het laatste bericht inzake dit wetsvoorstel gekomen. Op 11 juni 2018 is een Nota naar aanleiding van het verslag en de Tweede nota van wijziging gepresenteerd. Op 27 juni 2018 is dit in de Tweede Kamer behandeld.

Wat verandert er ten opzichte van de huidige regelgeving?

Verkorting van de duur van partneralimentatie.

Hoofdregel:

  1. De maximale termijn zal worden verkort naar maximaal vijf jaar.
  2. Termijn van betaling eindigt na het verstrijken van een termijn die gelijk is aan de helft van de duur van het huwelijk, met een maximum van vijf jaar.

Uitzondering:

  1. Bij zorg voor jonge kinderen, blijft de maximale duur twaalf jaar. De partneralimentatie eindigt op het moment dat het jongste kind twaalf jaar is.
  2. Indien de duur van het huwelijk langer dan vijftien jaren is en de alimentatiegerechtigde tien jaar jonger is dan de AOW-leeftijd, kan de partneralimentatie maximaal tien jaar duren.
  3. De alimentatieplicht eindigt zodra de alimentatiegerechtigde de AOW-leeftijd bereikt. [1]
  4. Welke bedragen verschuldigd zijn, moeten berekend blijven. Behoefte en draagkracht spreekt daarbij een rol.

Overgangsrecht?

Er geldt geen overgangsrecht. De nieuwe regelgeving geldt alleen voor nieuwe gevallen. Indien er een verzoekschrift is ingediend of een bijdrage is vastgesteld, blijven de huidige maximale termijnen gelden.

Het streven is deze herziene wetgeving in januari 2020 te laten ingaan. 

 

[1]Bij samenloop van omstandigheden, zoals in uitzonderingen besproken, geldt de langste termijn.

« Vorige | Terug | Volgende »